Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Tarih Anabilim Dalı Ders İçerikleri

 

TARİH ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ

 

BİRİNCİ YARIYIL DERSLERİ

 

TRH 501 TARİH ARAŞTIRMA USULLERİ

 

Tarih disiplini ve kaynakları, araştırma metotları, kütüphane ve arşiv çalışmalarında usuller, tarih yazımına giriş: Sentez - Analiz ve sunum hazırlama yöntemleri üzerinde duruluyor.

 

TRH 503 TÜRK TARİHİNİN BİZANS KAYNAKLARI

 

Türklerin siyasi, sosyal ve kültür tarihi için de önemli bilgiler içeren çağdaş Bizans kaynakları, bu kaynakların yazarlarının kısa biyografileri ile orijinal metinleri ve Türkçe çevirileri üzerinde incelemeler bu dersin ana konularını oluşturmaktadır.

 

TRH 505 OSMANLI VAKIFLARI

 

Vakıf kurumunun menşei, Osmanlı vakıf hukukunun kaynakları, vakfın kuruluşu ve unsurları, vakfın tescili işlemi; vakfiyelerin incelenmesi, şekli, içeriği; vakıfların çeşitleri: sahih, gayrisahih vakıflar ve para vakıfları; vakıfların çeşitleri: vakıf malların intikali bu derste ele alınacak konulardır.

 

TRH 507 OSMANLI-AVRUPA MÜNASEBETLERİ

 

Bu derste, Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan Birinci Dünya Savaşı’na kadar olan dönemde Osmanlı Avrupa ilişkileri incelenecektir. Osmanlı Devleti’nin Avrupa Devletler Sistemi içerisindeki yeri, Osmanlı dış ilişkileri ve diplomasisinin geçirdiği değişim farklı dönemler ekseninde ele alınacaktır.

 

TRH 509 GEÇ DÖNEM OSMANLI TARİHİNİN MESELELERİ

 

Bu derste 19. yüzyıl merkezli olarak Tanzimat, reformlar, batılılaşma gibi farklı problemler etrafında Osmanlı siyasi ve sosyal tarihiyle ilgili okumalar yapılarak tartışılır.

 

TRH 511 OSMANLI’DAN CUMHURİYETE SİYASET, TOPLUM VE EKONOMİ

 

Bu derste modern Türkiye’nin iki asırlık tarihi ekonomik ve toplumsal etken ve aktörler üzerinden ele alınmaktadır. Kentleşme, sanayileşme, tarımsal dönüşüm, kitle toplumunun ve toplumsal kutuplaşmanın ortaya çıkışı gibi olgular tartışılmaktadır.

 

TRH 513 BALKAN ŞEHİRLERİ TARİHİ

 

Tarihteki önemli Balkan şehirleri, bölgedeki Osmanlı varlığının Balkan şehirlerine yaptığı katkı, şehirlerin mimarisi, İslamlaşma ve şehirleşme süreçleri, şehirler arası etkileşim ve bölgesel insan ağı, dersin içeriğini oluşturmaktadır.

 

 

 

 

İKİNCİ YARIYIL DERSLERİ

 

TRH 502 OSMANLI TARİH YAZICILIĞI

 

Osmanlı tarihçiliğinin doğuşu ve gelişmesi çerçevesinde destan ve menkıbelerden standart Osmanlı tarihlerine geçiş; gazavâtnameler; şehnâme ve vekayinâmeler; resmî tarihçiliğin ortaya çıkışı: Vak’anüvislik ve bu vadideki eserler; tarih literatüründe çeşitlilik: Ansiklopedik, biyografik, bibliyografik ve şehir tarihçiliğine dair eserler tanıtılıyor.

 

 

TRH 504 BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE YAZMA YÖNTEMLERİ (SEMİNER)

 

Bu derste, Yüksek Lisans eğitim ve öğretiminde gerekli olan bilimsel araştırma teknik ve yöntemleri anlatılacak, yapılan seminer ve ödev çalışmaları ile öğrencilerin tez yazımına yönelik uygulamalar gerçekleştirilecektir.

 

TRH 506 TÜRK-BİZANS MÜNASEBETLERİ

 

Bu derste, yüzyıllar boyunca Bizanslılarla komşu olmuş ve siyasî, askerî ve sosyal olmak üzere birçok münasebette bulunmuş olan Türk devlet ve topluluklarının Bizans İmparatorluğu ile olan münasebetleri incelenecek, Türk ve Bizans kültürünün birbirlerine olan etkisi üzerinde durulacaktır.

 

TRH 508 OSMANLI KRONİKLERİ ÜZERİNDE İNCELEMELER

 

15. yüzyıldan itibaren belli başlı Osmanlı tarihi kitabî kaynakları metinlerinin anlayarak okunması sağlanıyor.

 

TRH 510 ARŞİV VESİKALARI ÜZERİNDE İNCELEMELER

 

Bu derste farklı yazı türlerine ait (rika, divani, talik) Osmanlı arşiv belgelerinden örnekler okunur, değerlendirilir ve tarih araştırmalarında nasıl kullanılacağı üzerinde durulur.

 

TRH 512 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCESİ

 

Bu derste 19. ve 20. yüzyılda Türkiye’nin siyasal, toplumsal ve iktisadi gündemini etkilemiş belli başlı düşünce akımları ve düşünürler örnek metinlerden hareketle değerlendirilmektedir. Yurt içinde ve yurtdışında yapılmış konu ile ilgili örnek yüksek lisans ve doktora tezleri okutulmakta; İslamcılık, Milliyetçilik, Muhafazakârlık, Kemalizm, Sosyalizm gibi düşünce akımları tartışılmaktadır.

 

TRH 514 OSMANLI DİPLOMASİ TARİHİNDE MESELELER 

 

Bu derste, Osmanlı diplomasi tarihindeki doğu sorunu, kapitülasyonlar, azınlıklar, Ermeni ve Boğazlar Meselesi gibi önemli konular, seminer şeklinde ele alınacaktır.

 

TRH 516 AVRASYA ARAŞTIRMALARI

 

Başlangıcından günümüze kadar Avrasya Tarihinin esaslı noktaları üzerine değerlendirmeler ve analizler yapılacaktır.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi