Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Ders İçerikleri Y.Lisans

YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ
 

ISL 521
Dersin İçeriği:
    Seçilecek bazı surelerin klasik tefsirlerden okunması. Bu çerçevede Yasin, Fetih, Hucurat, Rahman, Mülk, Nebe, Fecr ve  Leyl surelerinin öncelikli olarak; Câmiu’l-Beyân, el-Keşşâf, Ruhû’l-Beyan ve İrşâdu Akli’s-Selîm isimli eserlerden okunması. Farklı zamanlara ait olan bu eserlerde aynı sureler için verilen anlamların birbirleriyle olan benzerlik veya aykırılıklarının ortaya çıkarılması ve muhtemel sebeplerin tefsir tarihi açısında değerlendirilmesi.

 

 

 ISL 531  Hadis Metinleri-I

 

Dersin İçeriği:    Klasik Hadis literatüründe seçilecek farklı kitaplardan belli bölümlerin okunması. Literatür bilgisinin yatay olarak ele alınması, şerh ve yorum edebiyatının dönemsel karakteristiği

 

 ISL 541  Fıkıh Metinleri-I

 

Dersin İçeriği:   Yazıldığı dönemler de dikkate alınarak, İslam Hukuku’nun farklı bölümlerinden seçilen metinlerin yorumlanması konu edilecektir. Aynı zamanda buradaki içtihadların çağa yansıyan yönleri ile bağlantıları kurulacaktır.

 

 

 ISL 501  Bilimsel Araştırma Teknikleri-I (Seminer)

 

Dersin İçeriği:   Genel olarak araştırma metot ve teknikleri; kütüphaneler; araç ve kaynak olarak internet; yazma eserler: işleme ve kullanma; edisyon kritik; metin tenkidi; transkripsiyon; genel referans kaynakları: Kur’ân ve hadisle ilgili olanlar, ansiklopediler, makale bibliyografyaları, bio-bibliyografik eserler, coğrafi lügatler, takvim cetvelleri, fihristler, ölçü ve tartılar; bilimsel araştırmalarda etik, vb konular.

 

 

 

ISL 511 Arapça Gramer-I

Dersin İçeriği:   Klasik sarf ve Nahiv kaynaklarını okuma ve alıştırmalar

 

 

ISL 525  Kur’an İlimleri-I

Dersin İçeriği:    Kur’an İlimlerinin Tanımı, Bu konuda yapılan çalışmalar; Nüzul Sebepleri; Nasih-Mensuh; Muhkem-Müteşâbih; Huruf-u Mukatta’a; Fevâtihu’s-Suver; Garibu’l-Kur’ân; İ’câzu’l-Kur’ân; Aksâmü’l-Kur’ân; Kısasu’l-Kur’ân; Tekrâru’l-Kur’ân; Emsâlu’l-Kur’ân; Hakikat ve Mecaz; Müşkilü’l-Kur’ân; Mücmel ve Mübeyyen; el-Vucuh ve’n-Nezâir; Mübhemâtü’l-Kur’ân; Halku’l-Kur’ân; Kur’ân’da Hitaplar; Kur’ân’da Sual ve Cevaplar; Fedâilu’l-Kur’ân; vd.

 

 ISL 533  Hadis Usulü Metinleri-I

Dersin İçeriği:    Hadis tarihine giriş; hadisin İslam inanç ve kültüründeki yeri; hadis tarihinin dönemleri, hadis literatürü ve hadisin sosyal tarihi; hadis usulüne dair temel kavramlar; hadis usulü kaynakları, hadis usulü problemleri, klasik hadis usulünün kaynakları

 

 

ISL 543  İslam Hukuku Metodolojisi-I

Dersin İçeriği:    Hukuk, hukukun temel kavramları, hukuk felsefesi ve metodolojisi; İslam hukuk metodolojisinde köken ve kaynak kavramları; metodolojinin gelişme devreleri; İslam hukukunun kaynakları, bu kaynaklardan hüküm elde etme metotları (Kur'ân, Sünnet, icma, kıyas, maslahat, istihsan vb.); İslam hukuk ekollerinin (mezhepler) farklı yaklaşımları; içtihat ve İslam hukukunun çağdaş sorunları açısından önemi.

 

ISL 561Tasavvuf  Metinleri

 

Dersin İçeriği:  Tasavvufun erken döneminde Arapça olarak yazılmış klasik eserleri inceleyen bir derstir.

 

 

 

ISL 571  Siyer               

 

İslam öncesi Cahiliye dönemi; İslam’ın doğuşu, yayılışı Hz. Muhammed’in hayatında Mekke dönemi; Medine dönemi; Gazve ve Seriyyeler

  

ISL 575  Osmanlı Türkçesi-I               

 

Osmanlı Türkçesi’ni okuma kuralları teorik olarak verilmekte, örnek metinler üzerinde uygulama ile pekiştirilmektedir. Osmanlı Türkçesini okuyabilmek için gerekli Arapça ve Farsça unsurların kaideleri görülecektir.

 

 ISL 522  Tefsir Metinleri-II    

 

Dersin İçeriği:    Seçilecek bazı surelerin klasik tefsirlerden okunması. Bu çerçevede Yasin, Fetih, Hucurat, Rahman, Mülk, Nebe, Fecr ve  Leyl surelerinin öncelikli olarak; Câmiu’l-Beyân, el-Keşşâf, Ruhû’l-Beyan ve İrşâdu Akli’s-Selîm isimli eserlerden okunması. Farklı zamanlara ait olan bu eserlerde aynı sureler için verilen anlamların birbirleriyle olan benzerlik veya aykırılıklarının ortaya çıkarılması ve muhtemel sebeplerin tefsir tarihi açısında değerlendirilmesi.

 

 

 ISL 532  Hadis Metinleri-II

 

Dersin İçeriği:    Klasik Hadis literatüründe seçilecek farklı kitaplardan belli bölümlerin okunması. Literatür bilgisinin yatay olarak ele alınması, şerh ve yorum edebiyatının dönemsel karakteristiği

 

 ISL 542  Fıkıh Metinleri-II

 

Dersin İçeriği:    Yazıldığı dönemler de dikkate alınarak, İslam Hukuku’nun farklı bölümlerinden seçilen metinlerin yorumlanması konu edilecektir. Aynı zamanda buradaki içtihadların çağa yansıyan yönleri ile bağlantıları kurulacaktır.

 

 

ISL 502  Bilimsel Araştırma Teknikleri-II (Seminer)

 

Dersin İçeriği:    Genel olarak araştırma metot ve teknikleri; kütüphaneler; araç ve kaynak olarak internet; yazma eserler: işleme ve kullanma; edisyon kritik; metin tenkidi; transkripsiyon; genel referans kaynakları: Kur’ân ve hadisle ilgili olanlar, ansiklopediler, makale bibliyografyaları, bio-bibliyografik eserler, coğrafi lügatler, takvim cetvelleri, fihristler, ölçü ve tartılar; bilimsel araştırmalarda etik, vb konular.

 

 ISL 512 Arapça Gramer-II

Dersin İçeriği:    Klasik sarf ve Nahiv kaynaklarını okuma ve alıştırmalar

 

 

  ISL 526  Kur’an İlimleri-II

 

Dersin İçeriği:    Kur’an İlimlerinin Tanımı, Bu konuda yapılan çalışmalar; Nüzul Sebepleri; Nasih-Mensuh;

Muhkem-Müteşâbih; Huruf-u Mukatta’a; Fevâtihu’s-Suver; Garibu’l-Kur’ân; İ’câzu’l-Kur’ân; Aksâmü’l-Kur’ân; Kısasu’l-Kur’ân; Tekrâru’l-Kur’ân; Emsâlu’l-Kur’ân; Hakikat ve Mecaz; Müşkilü’l-Kur’ân; Mücmel ve Mübeyyen; el-Vucuh ve’n-Nezâir; Mübhemâtü’l-Kur’ân; Halku’l-Kur’ân; Kur’ân’da Hitaplar; Kur’ân’da Sual ve Cevaplar; Fedâilu’l-Kur’ân; vd.

  

ISL 534  Hadis Usulü Metinleri-II

Dersin İçeriği:   Hadis tarihine giriş; hadisin İslam inanç ve kültüründeki yeri; hadis tarihinin dönemleri, hadis literatürü ve hadisin sosyal tarihi; hadis usulüne dair temel kavramlar; hadis usulü kaynakları, hadis usulü problemleri, klasik hadis usulünün kaynakları

 

 

 ISL 544  İslam Hukuku Metodolojisi-II

 

Dersin İçeriği:    Hukuk, hukukun temel kavramları, hukuk felsefesi ve metodolojisi; İslam hukuk metodolojisinde köken ve kaynak kavramları; metodolojinin gelişme devreleri; İslam hukukunun kaynakları, bu kaynaklardan hüküm elde etme metotları (Kur'ân, Sünnet, icma, kıyas, maslahat, istihsan vb.); İslam hukuk ekollerinin (mezhepler) farklı yaklaşımları; içtihat ve İslam hukukunun çağdaş sorunları açısından önemi.

 

 ISL 562  Tasavvuf  Metinleri-II

 

Dersin İçeriği: Tasavvufun erken döneminde Arapça olarak yazılmış klasik eserleri inceleyen bir derstir.

 

 

ISL 572 Hulefai Raşidin ve Emevi Dönemi

Dersin İçeriği:    Hz. Muhammed döneminin özet ve değerlendirilmesi Hulefa-i Raşidin dönemi özet ve değerlendirilmesi Hz. Osman döneminde meydana gelen olaylar ve mezheplerin çıkışına etkisi Hz. Ali döneminde meydana gelen olaylar ve mezheplerin ortaya çıkışına etkisi Cemel, Sıffın ve Hakem olayı ve bunların sonraki olaylara etkisi Emevilerin iktidara gelişi ve Hulefa-i Raşidin dönemine göre arz ettiği farklılıklar Emeviler dönemi isyanları, Kerbela olayı ve Abdullah b. Zübeyr hareketi Şuubiye hareketi ve Emevilerin yıkılışı; Endülüs Emevileri.

 

 

ISL 576 Osmanlı Türkçesi-II

Dersin İçeriği: Çeşitli dönemlere ait seçme Osmanlıca metinler  üzerinde alıştırmalar  yapılacaktır
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi