Anasayfa  |   İletişim  | EN
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Bize Ulaşın
Mesajınız
Bize Ulaşın
Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI YÜKSEK LİSANS DERS İÇERİKLERİ VE KREDİLERİ: 
  
             1.Yıl / I.Dönem (Zorunlu Dersler) 
  
 1. TDE501Metinlerle Yeni Türk Edebiyatı        2  (Z) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Bu derste, Tanzimat’tan Servet-i Fünûn Dönemine, Milli Edebiyat’a ve Cumhuriyet Dönemine kadar süren dönemlerde öne çıkan örnek edebî metinler üzerinde –içeriden- incelemeler yapılmakta ve metinler üzerinde Yeni Türk Edebiyat Tarihi bağlamında çözümleyici incelemeler ve yorumlar yapılmaktadır. Amaç, Yeni Türk Edebiyat Tarihi’ni, tarihi kurucu edebî metinler üzerinden incelemek, bunların müteakip dönemlere ve şahsiyetlere ilişkin etkilerini araştırmak ve değerlendirmelerde bulunmaktır. 
  
Kaynaklar               : 
Prof. Dr. Mehmet Kaplan, İnci Enginün, Birol Emil, Zeynep Kerman, Yeni Türk Edebiyatı Antolojisi, 5 cilt, İstanbul Üni. Ed. Fak. Yay. (1974-1979). 
Prof. Dr. Kazım Yetiş, Yeni Türk Edebiyatı Metinleri, İst.1998; Namık Kemal- Dil ve Edebiyat Yazıları. 
Prof. Dr. İsmail Parlatır, Tevfik Fikret- Dil ve Edebiyat Yazıları; Osmanlı Türkçesi Metinleri, 2010. 
Recâizâde Mahmud Ekrem, III. Zemzeme; Takdîr-i Elhân, 1886. 

             2. TDE503Metinlerle Eski Türk Edebiyatı                  2 (Z) 
Dersin içeriği (Türkçe): 14-19. yüzyıllar arasında klasik edebiyata dair ortaya konulan esaslı metinler ve metin sahipleri üzerinden bir klasik edebiyatı tarihi okuması gerçekleştirmektir. Her dönemin önde gelen şairleri ve seçilmiş kaside, gazel, mesnevi gibi metinleri üzerinde incelemeler yapmak, bu dersin amacını oluşturmaktadır. Şeyhi, Ahmet Paşa ve Necati Bey; Nabi, Naili, Taşlıcalı Yahya Bey, Bağdatlı Ruhî, Aziz Mahmut Hüdâi, Şeyhülislam Yahya Efendi ve Nef’i, Neşati, Fuzuli, Baki, Nedim, Şeyh Galib, Koca Ragıb Paşa, Osman-zade Taib, Diyarbakırlı Hami,  Leskofçalı Galib, Enderunlu Fazıl, III. Selim gibi şairlerin metinleri, özellikleri ve sonraki şairler üzerindeki etkileri bu dersin içeriğine dahildir. 
  
Kaynaklar: 
Prof. Dr. Fahir İz; Eski Türk Edebiyatında Nazım. 
  
             3. TDE 505Klasik Dönem Osmanlı Türkçesı  2 (Z) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Osmanlı Türkçesi metinleri okuma becerisine sahip öğrencilerin, üst seviyeli metinleri okuma ve bu metinleri günümüz diline aktarma becerilerini geliştirmeleri gerekir. Bunun için, farklı alanlardan seçilmiş bu gibi metinlerin hem dilbilgisel yapı, hem tarihi/kültürel arkaplan okumalarıyla anlambilimsel tahlillerine girişilmelidir. 

Kaynaklar               : 
Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım ve Nesir, Akçağ Yay. Ankara 1996; 
Hayati Develi, Osmanlı Türkçesi Kılavuzu I-II, Kesit Yay., 2008; 
Hayati Develi, Osmanlı'nın Dili, Kesit Yay.2009. 

             4. TDE 507Bilimsel Araştırma ve Yazma Yöntemleri (Seminer)    0  (Z) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Bilimsel bir araştırmayı gerçekleştirirken konu belirleme, planlama, veri toplama ve yazım aşamalarıyla atıflar ve dipnotların gösterilmesi, bibliyografya veya kaynakçanın hazırlanması dersin ana konularını oluşturacaktır. 

Kaynaklar: 
Suat Cebeci, Bilimsel Araştırmalar ve Yazma Teknikleri, İstanbul 2002. 
Orhan Türkdoğan, Bilimsel Araştırma Metodolojisi, İstanbul 2009. 
V.Akman- U.Özgöker, Bilimsel Araştırma ve Çalışma Yöntemleri, İstanbul, Ocak 2007. 
Ali Balcı, Sosyal Bilimlerde Araştırma, 7.b., Ankara 2009. 

             1.Yıl / I.Dönem (Seçimlik Dersler) 
  
             1. TDE509 Modern Türk Şiirine Teorik Yaklaşımlar              2  (S) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Bu derste, edebî metinler, özellikle şiir ve roman çözümlemeleri konusunda yeni bakış açılarının geliştirilmesini sağlamak, metinlerin yeni bir gözle okunmasını ve değerlendirilmesini temin etmek amacıyla, çağdaş edebiyat kuramları ve eleştiri metotları üzerinde durulmaktadır. Amaç, edebî metinlerin çözümlenmesine yardımcı olması maksadıyla belli başlı edebi kuram ve eleştiri metotlarının incelenmesidir. 
  
Kaynaklar               : 
Terry Eagleton, Edebiyat Kuramı, çev. Esen Tarım, Ayrıntı Yay., 1990; 
R.Wellek- A.Warren Theory of Literature; Edebiyat Teorisi, Çev. Ö.F.Huyugüzel,  İzmir 1993 
Hilmi Yavuz, “Yapısalcılık Üzerine: Kuram mı, Yöntem Mi?”,  Felsefe Üzerine, 1987; 
Nejat Bozkurt, Sanat ve Estetik Kuramları, Asa Yay., 2000; Akşit Göktürk Okuma Uğraşı, YKY, 2005. 
Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, 2001. 

            2. TDE 511Edebiyat ve Toplumsal Değişme             2  (S) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Bu derste, Tanzimat ve Islahat Fermanı’nın ortaya çıktığı dönemden itibaren oluşan kültür ortamında reaksiyon olarak doğan fikrî akımlar ve edebi oluşumlar ile ilmi ve fikri cemiyetler arasındaki ilişkiler, Meşrutiyet dönemi ve Cumhuriyet Dönemi aydınlarının metinleri, toplumsal değişmeler bağlamında incelenmektedir. Amaç, Yeni Türk Edebiyat Tarihi’nde ortaya konulmuş  seçkin edebi metinler ışığında toplumsal değişimleri ve toplumsal hareketliliklerin edebi eserlerdeki etkileri bilimsel bir biçimde  incelemek, edebi metinler ile sosyal hayat arasında karşılaştırmalar yapmak suretiyle dönemin sosyal ve düşünsel, edebi ve fikri hayatının anlamlandırılmasına, edebiyat ve düşünce hareketlerinin yeni bir bakışla değerlendirilmesine yardımcı olmaktır. 

Kaynaklar: 
Fethi Naci, 100 Soruda Türkiye’de Roman ve Toplumsal Değişme, Gerçek Yay., İst. 1981; Edebiyat Yazıları, Gerçek Yayınevi, İstanbul 1976; 
A.H.Tanpınar, 19ncu Asır Türk Edebiyatı Tarihi
H.Z.Ülken, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi
Necdet Kurdakul, Tanzimat Dönemi Basınında Sosyal; Ekonomik Fikir Hareketleri; 
Ercüment Kuran,  Türkiye’nin Batılılaşması ve Milli Meseleler. 


             3. TDE513Klasik Edebiyat Bilgisi  2  (S) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Doğru ve yerinde söylenilmiş güzel sözü konu edinen belâgatin beyan başlığı altında işlenilen istiare, mecaz-ı mürsel, kinaye, teşbih ve bedî başlığı altında işlenilen tenasüp, tezat, îham-ı tenasüp ve îham-ı tezad, leff ü neşr, rücû, yineleme (tekrir), tevriye, tecahül-i ârif, hüsn-i ta’lîl, cinas, iştikak, seci, iktibas, îrâd-ı mesel, tazmîn, telmih adlı söz sanatları ve ifade teknikleri incelenir.ayarıca beyitlerden oluşan kaside, gazel, müstezad, kıt’a ve mesnevi ile dört mısralı rübai ve tuyuğ, ayrıca bendlerden oluşan murabba, muhammes, tahmis, müseddes, tesdis, müsebba, tesbî, müsemmen, temsîn,  muaşşer, ta’şîr, taştîr, terkîb-i bend, tercî-i bend nazım biçimleri hakkında bilgi verilir ve aruz ile ilgili temel kurallar ve terimler ile Türk edebiyatında kullanılan başlıca aruz kalıpları uygulamalı olarak gösterilir.  Eski Türk Edebiyatının kafiye ve redif anlayışı da dersin içeriğine dahildir. Bu dersten edebiyat metinlerinin anlaşılması, yorumlanmasına yönelik lafız anlam ilişkisine dair bilgi edinimi, metinlerdeki söz sanatlarını tespit edilebilmesi. Eski Türk Edebiyatı çerçevesinde okunan ve işlenen metinleri biçim, ölçü ve kafiye bakımdan inceleyebilecek nitelikte bilgi kazanımının sağlanması amaçlanmaktadır. 

Kaynaklar               : 
Prof. Dr. Kaya Bilgegil, Edebiyat Bilgi ve Teorileri 
Prof. Dr. M. Ali Yekta Saraç, Klâsik Edebiyat Bilgisi-Belağat 
Prof. Dr. Ömer Faruk Akün, “Divan Edebiyatı”, TDVİA, c. 9, İstanbul, 1994. 

            4. TDE 515Tasavvufi Metin Şerhi 2 (S) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Fuzulî, Hayalî, Şeyh Galib gibi şairlere ait şiirlerin şerhi yanı sıra bu tarz metinlerin anlaşılması için gerekli temel bilgiler de verilmektedir. Tasavvufun doğuşu, kurumsallaşması, insana ve insanî değerlere verdiği önemle birlikte metinlerin tasavvufi yöntemle ele alınması, yorumlanması ve eleştirisi usulü de derste işlenen konular arasındadır. Bu ders ile tasavvufî niteliği ağır basan şiirlerin incelenmesi ve yorumlanması için gereken kazanımların verilmesi, yapılan alıştırmalarla bu kazanımların kalıcı bir hale dönüştürülmesi hedeflenmektedir. 

Kaynaklar: 
Ali Nihat Tarlan, Fuzulî Divanı Şerhi, Akçağ Yayınları, Ankara, 1985. 
Ebu’l-Alâ Afifî, İslamda Manevi Devrim Tasavvuf, Bilimevi,  İstanbul, 2006. 
Prof. Dr. Süleyman Uludağ, Tasavvuf Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1995. 
  
                5. TDE 517Türkçe Söz Diziminin Tarihî Gelişmesi                 2 (S) 
Dersinin İçeriği (Türkçe): Türk dilinin sözdiziminin (sentaksının) tarih boyunca farklı Türk dillerindeki gelişmesi, Türk dillerinin bugünkü yapısını kavramak, tarihsel metinleri doğru anlamak ve günümüze doğru aktarmak için gereklidir. Türk dilinin yapısındaki süreklilik ve değişmeler, bu yapıların tarihsel süreçleri bilinmeden kavranamaz. Türk dillerinin coğrafi dağılımının ve birbirleriyle veya komşu dillerle olan ilişkilerinin öğrenilmesi de Türkçenin sözdiziminin tarihsel olarak öğrenilmesini zorunlu kılmaktadır. Lisansüstü öğrencilerinin yazacakları tez vb. bilimsel araştırmalarında bu konuya ve bibliyografyasına hazırlıklı olmaları gerekir. 

Kaynaklar               : 
Talat Tekin, Orhon Türkçesi Grameri. 
Vefa Nalbant, Divanu Lugati't Türk Grameri, 
A. v. Gabain, Eski Türkçenin Grameri, TDK Yay. 
Mehmet Akalın, Tarihi Türk Şiveleri. 

                6. TDE 519Türkçe Yapı Bilgisinin Tarihî Gelişmesi                2 (S) 
Dersinin İçeriği (Türkçe): Türk dilinin yapıbilgisinin (morfolojisinin) tarih boyunca farklı Türk dillerindeki gelişmesi, Türk dillerinin bugünkü yapısını kavramak, tarihsel metinleri doğru anlamak ve günümüze doğru aktarmak için gereklidir. Türk dilinin yapısındaki süreklilik ve değişmeler, bu yapıların tarihsel süreçleri bilinmeden kavranamaz. Türk dillerinin coğrafi dağılımının ve birbirleriyle veya komşu dillerle olan ilişkilerinin öğrenilmesi de Türkçenin yapıbilgisinin tarihsel olarak öğrenilmesini zorunlu kılmaktadır. Lisansüstü öğrencilerinin yazacakları tez vb. bilimsel araştırmalarında bu konuya ve bibliyografyasına hazırlıklı olmaları gerekir. 

Kaynaklar               : 
Marcel Erdal, Word Formation in Old Turkic, Harrasowitz. 
Gerard Clauson, Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish, Oxford Uni. 
Jean Deny, Türk Dili Grameri, Osmanlı Lehçesi, MEB Yay. 

               1.Yıl / II.Dönem (Zorunlu Dersler) 
  
               1.TDE 502Yeni Türk Edebiyatı Metin Çözümlemeleri 2 (Z) 
Dersinin İçeriği (Türkçe): Bu derste, Yeni Türk Edebiyatı alanının gözde ve model metinleri, metin tahlili metotları kullanılmka suretiyle çözümlenmekte, yeniden okunmakta ve yorumlanmaktadır. Şinasi’nin “Münacaat” adlı şiirinden, Akif Paşa’nın “Kasîde-i Adem” adlı şiirine;  Ziya Paşa’nın “Terci’i-i Bend”inden Hâmid’in “Külbe-i İştiyak”ına, Cenab Şahabeddin’in “Elhan-ı Şita”sından S. Umran’ın “Kış Dörtlüklerine”; Hâşim’in ‘Yollar”ından Necatigil’in “Abdal”ına vd. kadar birçok metinin çözümlemesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. Amaç, Yeni Türk edebiyatı metinlerinin bilimsel olarak yapısalcılık ve yapısalcılık sonrası metotları açısından çözümlenmesidir. 
Kaynaklar: 
Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri I-II,, Dergâh Yayınevi, İstanbul 1971; 
Bedreddin Cömert, Eleştiriye Beş Kala, Deki yay., 2007; 
Şerif Aktaş, Şiir Tahlili (Teori ve Uygulama), Akçağ yay., Ankara 2009. 
Hilmi Yavuz, Yazın Üzerine, Bağlam Yayınları, 1987. 
Hasan Akay, Stilistik Bir Araştırma, Kitabevi 1998; Kare-Deniz, 3F 2006; Şiiri Yeniden Okumak; Şiire Yeniden Bakmak,2009. 
Fatih Andı, Güneşe Tutulan Ayna, Hat Yay., İst. 2010. 
  
             2. TDE 504Klasik Türk Edebiyatının Fikrî Kaynakları           2 (Z) 
Dersin içeriği (Türkçe): Klasik edebiyatta ilim ve ilim tasnifleri, Eski Türk edebiyatının 13.yüzyıldan başlayarak 14,15,16,17,18, ve 19. yy’ lardaki fikir, sanat, edebiyat ve kültür hareketlerinin fikrî kaynakları, edebiyat metinlerine çeşitli ilimlerin yansıyış biçimleri ve bunların örnekleri. 

Kaynaklar: 
Çeşitli divanlar ve ders notları. 


  
            3. TDE 506Türk Dilinin Kaynakları ve Metin İncelemeleri                2 (Z) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Bu dersin amacı başlangıçtan yeni dönemlere kadar Türk dilinin temel metinlerini okuyarak dilbilgisel ve kültürel donanımı zenginleştirmek, filolojik problemlerle tanışmak ve bunları tartışarak yeni çözüm yolları üzerinde düşünmek, metinlere filolojik yaklaşım metotlarını öğrenmektir. 

Kaynaklar               : 
Mustafa Kaçalin, Dede Korkut Oğuznamesi, Vatikan Nüshası, Kitabevi Yay.. 
Mertol Tulum, Elvan Çelebi ve Menakıbü'l-Kudsiyye. 
Orhan Şaik Gökyay, Destursuz Bağa Girenler. 
Günay Kut, Yazmalar Arasında: Eski Türk Edebiyatı Araştırmaları 1, Simurg Yay. 

              1.Yıl / II.Dönem (Seçimlik Dersler) 
             1. TDE 508Edebî Tenkit- Yöntem ve Uygulamalar              2 (S) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Edebî tenkit alanında dünyada geliştirilmiş belli başlı tenkit yöntemleri üzerinde durulduktan sonra bu yöntemlerin Yeni Türk Edebiyatı döneminde, özellikle 1930’lardan sonraki uygulamalarının örneklerden hareket ederek incelenmesi dersin konusunu oluşturmaktadır. 
Kaynaklar: 
Alim Gür, Türk Tenkit Tarihi, 2009. 
Bilge Ercilasun, Servet-i Fünûn’da Edebî Tenkit, Ankara 1981. 
Kaya Bilgegil, Harabat Karşısında Namık Kemal, İst. 1972. 
  
             2. TDE 510Yeni Türk Edebiyatında Postmodern Eğilimler     2 (S) 
Dasdasdersin İçeriği (Türkçe): Bu derste, anlatı  sanatının özellikleri, yeni  roman  ve şiir metinlerine yaklaşımda izlenecek yollar ve bunların metinler üzerinde uygulamalı olarak gösterilmesi esas alınmaktadır. Bilhassa Postmodernizmin anlatı türlerindeki yönlendirici etkisi, anlatı modelleri, geleneksel modern tarzdan ayrılan yönler ve metimler, yapı çözümleme  metotlarının verileri içinde yorumlanmakta ve roman ve şiirde postmodernist eğilimler  üzerinde inceleme, anlamlandırma ve yorumlamalar yapılmaktadır. Dersin amacı, edebiyatın başlıca türlerinden olan roman ve şiir sanatının teoriden pratiğe geçilerek çözümlenmesi;Türk ve Dünya Edebiyat Tarihi’nde yeni felsefi ve edebî ekollere bağlı şahsiyetlerin eserlerinin -teorik anlayışlarla paralel olarak- incelemektir. 
Kaynaklar : 
Nially Lucy, Theory of Postmodern Literatur; Postmodern Edebiyat Kuramı, (Çeviren: Aslıhan Aksoy), Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2003. 
Yıldız Ecevit, Türk Romanında Postmodern Eğilimler, İletişim, İst. 2001; Necip Tosun, “Öyküde Bir İmkân Olarak Postmodern Açılım”, http://www.edebistan.com.; Şerif Aktaş, Roman Sanatı ve Roman İncelemesine Giriş, Ankara 1991; Roland Barthes, Anlatıların Yapısal Çözümlemesine Giriş, çev.M.Rifat-S.Rifat, Gerçek Yay., 1988; Steven Best / Douglas Kellner, Postmodern Teori, Ayrıntı Yayınları; Granni Vattimo, Modernliğin Sonu, İz Yayınları; Modernite versus Postmodernite, Haz:Mehmet Küçük, Vadi Yayınları; Madan SarupPostyapısalcılık ve Postmodernizm Bilim ve Sanat Kitapları, çeviren: Abdülbaki GüçlüPerry AndersonPostmodernitenin Kökenleri, İletişim yayınları, çeviren: Elçin Gen. 


            3. TDE 512Eski Türk Edebiyatının Kaynak Eserleri ve Kullanımı  2 (S) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Keşfuzzunun, Şakaıku’n-Nu’maniyye, Marifetname gibi Eski Türk Edebiyatı tarihi ve metinlerinin anlaşılması için gerekli başvuru kaynaklarının tanıtımı ve bunlarından yararlanma usullerinin uygulamalı bir biçimde gösterilmesi.  

Kaynaklar: 
Keşfuzzunun, Şakaıku’n-Numaniyye ve zeyilleri, Marifetname ve ders notları. 


             4. TDE 514Tasavvufi Metin Şerhi           2 (S) 
Dersin İçeriği (Türkçe): Müşterek İslami edebiyatta ve klasik Türk edebiyatı tarihinde mesnevi geleneğinin oluşması, Türk edebiyat tarihinin başlıca mesnevileri ve özellikleri, bu mesnevilerin kaynakları ve karşılaştırılması, mesnevilerin dil, üslup ve konu bakımından gelişimi. Bahsedilen mesnevilerden örnek parçalar işlenmesi. 

Kaynaklar: 
Prof. Dr. Fahir İz, Eski Türk Edebiyatında Nazım, Akçağ Yayınları. 

  
           5. TDE 516Toplumsal Dilbilim ve Ağız Bilimine Giriş      2 (S) 
Dersin İçeriği (Türkçe):Toplumsal Dilbilimi, dilin toplum içindeki fonksiyonlarını, dilin farklı toplum zümreleri tarafından kullanım özelliklerini inceler. Dil varyasyonlarının birbiriyle ilişkisi, standart dil, sosyolekt ve idiolekt, diyalekt kavramlarını, farklı dil türlerini; farklı diller arasındaki etkileşmeleri inceler. 

Kaynaklar               : 
Kamile İmer, Dil ve Toplum, Gündoğan Yay. 
Bernard Spolsky, Sociolinguistics, Oxford Uni. Press. 
Nurettin Demir - Emine Yılmaz, Türk Dili El Kitabı, Grafiker Yay. 

Ağız bilimi (Diyalektoloji). Toplumsal Dilbilimi dersinin devamı olarak verilen bu ders, toplumdaki coğrafya esaslı dil varyasyonlarını inceler. Ağız nedir? Ağız ve standart ilişkisi, ağız malzemelerinin derlenmesi ve incelenmesi metotları. Dil atlası ve ağız atlası nedir? Nasıl oluşturulur. Türkiye'de ağız biliminin tarihi ve Türkiye Türkçesi ağızlarının genel dağılımı. 


Kaynaklar  : 
Tuncer Gülensoy, Türkiye Türkçesi Ağızları Bibliyografyası, (Dr. E. Aklaya ile) Akçağ yay., 2003. 
Leyla Karahan, Anadolu Ağızlarının Sınıflandırılması, TDK Yay. 
Efrasiyab Gemalmaz, Erzurum İli Ağızları, Atatürk Üni. Yay. 

             6. TDE 518Yenileşme Dönemi Dil Tartışmaları     2 (S) 
Dersin İçeriği: Türkiye'de Tanzimatla birlikte başlayan Batıya dönük modernleşme süreci dilde de bir takım değişikliklerin, ıslahatların yapılmasını gündeme getirmiştir.  Dilin adı, alfabe, sadeleleşme, dil planlaması, Cumhuriyet sonrasında yeni standart yazı dilinin oluşturulması gibi tartışmalar, düşünce hayatımızın başlıca konuları arasında yer almıştır. Bugün de dil ile ilgili tartışmaların sürüp gittiği görülür. Bu dersin amacı, düşünce ve kültür hayatımızı yakından ilgilendiren bu tartışmaların tarihsel devamlılık içinde gözden geçirilmesi ve yorumlanmasıdır. 

Kaynaklar: 
Agah Sırrı Levend, Türk Dilinde Sadeleşme ve Gelişme Evreleri, TDK Yay. 
David Kushner, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, Kesit Yay. 
Rekin Ertem, Elifbadan Alfabeye, Dergah Yay. 
Geofrey Lewis, Trajik Bir Başarı: Türk Dil Devrimi, Paradigma Yay.
Kurumsal
E-Posta
İnsan
Kaynakları
SKS
FSM
Otomasyon
International Relations
FSM SEM
ALUTEAM
KURAM
FSM
TÜMER
Kariyer
Merkezi